NAŠE POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich údajů má pro náš řídicí tým prvořadý význam.

Webové stránky společnosti TROX Austria GmbH můžete v zásadě používat bez poskytnutí osobních údajů. Jestliže však chce subjekt údajů používat konkrétní služby poskytované naší společností prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nutné. Je-li nezbytné osobní údaje zpracovat a pro toto zpracování neexistuje žádný právní základ, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje subjektu údajů, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, se zpracovávají v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů a v souladu s vnitrostátními předpisy pro ochranu osobních údajů, které platí pro společnost TROX Austria GmbH ve vztahu k ochraně osobních údajů. Účelem této politiky ochrany osobních údajů je poskytnout veřejnosti informace, pokud jde o povahu, rozsah a účel osobních údajů zpracovaných naší společností. Tato politika ochrany osobních údajů dále objasňuje práva subjektů údajů.

Společnost TROX Austria jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření s cílem zajistit, že osobní údaje zpracovávané prostřednictvím těchto webových stránek jsou opatřeny v nejvyšší možné míře nepřetržitou ochranou. Nicméně přenos údajů prostřednictvím internetu může vykazovat základní bezpečnostní mezery, a z toho důvodu není možné absolutní ochranu zaručit. Subjekty údajů nám proto mohou sdělit osobní údaje pomocí alternativních způsobů, například telefonicky.

1 Definice pojmů

Politika ochrany osobních údajů společnosti TROX Austria GmbH vychází z terminologie používané evropskými regulačními orgány při zavádění obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naším cílem je, aby naše politika ochrany osobních údajů byla přehledná a srozumitelná, a to jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky i naše obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V této politice ochrany osobních údajů a na našich webových stránkách používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

'Osobními údaji' se myslí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (označované jako „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, je-li ji možno přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

'Subjektem údajů' se myslí jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.

c) Zpracování

'Zpracováním' se myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jež jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování

'Omezením zpracování' se myslí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

'Profilováním' se myslí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace

'Pseudonymizací' se myslí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce

'Správcem' se myslí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

h) Zpracovatel

'Zpracovatelem' se myslí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce

'Příjemcem' se myslí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana

'Třetí stranou' se myslí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

'Souhlasem' se myslí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2 Jméno a adresa správce

In the context of the General Data Protection Regulation, other data protection legislation in force in the Member States of the European Union and other provisions relating to data protection, the controller is:

V kontextu obecného nařízení o ochraně údajů, další legislativy v oblasti ochrany údajů platné v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení týkajících se ochrany údajů je správcem:

TROX Austria GmbH

Lichtblaustraße 15

1220 Wien, Österreich

Internet: www.trox.at

3 Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

The controller's Data Protection Officer is:

Pan Karl Pusch

DPO Consult GmbH

Am Eisernen Tor 2/III

A-8010 Graz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů může kdykoli kontaktovat kterýkoli subjekt údajů s dotazy nebo návrhy k ochraně osobních údajů.

Email: datenschutz@trox.at

4 Soubory cookie

Webové stránky společnosti TROX Austria GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se pomocí internetového prohlížeče ukládají ve vašem počítačovém systému.

Soubory cookie používá velký počet webových stránek a serverů. Mnoho souborů cookie má tzv. identifikátor cookie. Jedná se o jedinečný identifikátor daného souboru cookie. Tvoří ho řada znaků, s jejichž pomocí lze přičlenit webové stránky a servery ke konkrétnímu webovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a službám odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných webových prohlížečů obsahujících jiné soubory cookie. Pomocí jedinečného identifikátoru cookie lze rozpoznat konkrétní webový prohlížeč.

Společnost TROX Austria GmbH používá soubory cookie, aby poskytla uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Soubor cookie může sloužit k optimalizaci informací a nabídek na našich webových stránkách ve prospěch uživatele. Jak jsme již uvedli, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Díky tomuto rozpoznávání mohou uživatelé naše webové stránky snáze používat. Uživatel webových stránek, které používají soubory cookie, nemusí například znovu zadávat své přihlašovací údaje při každé návštěvě těchto webových stránek, protože to zařídí webové stránky a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit tomu, aby naše webové stránky nastavily soubory cookie tím, že použije příslušné nastavení v používaném webovém prohlížeči, a tím nastavování souborů cookie trvale odmítne. Kromě toho lze pomocí webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů kdykoli smazat již nastavené soubory cookie. Tuto možnost obsahují všechny současné webové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavování souborů cookie v používaném webovém prohlížeči, nemusí mít za některých okolností možnost plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

5 Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte v adresním řádku svého prohlížeče, kdy se změní z „http://“ na „https://“, a v panelu s adresou prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Je-li šifrování SSL nebo TLS aktivováno, údaje, které nám předáte, nemůže přečíst žádná třetí strana.

6 Záznam obecných údajů a informací

Pokaždé, když webové stránky společnosti TROX Austria GmbH vyhledá subjekt údajů nebo automatizovaný systém, webové stránky zaznamenají soubor obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají v souboru protokolu serveru. Mohou se zaznamenávat následující informace: (1) typy a použité verze prohlížečů; (2) operační systém používaný přistupujícím systémem; (3) webové stránky, odkud přistupující systém přišel na naše webové stránky (známé jako „odkazující server“); (4) jednotlivé stránky navštívené na našem webu přistupujícím systémem; (5) datum a čas přístupu na webové stránky; (6) IP adresa; (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému; a (8) další podobné údaje a informace, které lze použít k ochraně proto hrozbám v případě útoků na naše IT systémy.

Společnost TROX Austria GmbH tyto obecné údaje a informace nepoužívá k žádným závěrům ohledně subjektu údajů. Tyto informace místo toho slouží (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek; (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a toho, jak je inzerujeme; (3) k zajištění soustavné funkční kapacity našich IT systémů a technologií pro naše webové stránky; a (4) k poskytování informací nutných k trestnímu stíhání v případě kybernetického útoku orgánům pověřeným stíháním trestné činnosti. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace proto společnost TROX Austria nejprve statisticky vyhodnocuje a následně je vyhodnocuje s cílem zlepšovat ochranu údajů a zabezpečení údajů v rámci naší společnosti, aby se maximálně zajistila co nejlepší úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru se uchovávají odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

7 Registrace

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce tím, že poskytne své osobní údaje. To, které osobní údaje se předávají správci během tohoto procesu, určuje formulář, který se k registraci používá. Osobní údaje zadané subjektem údajů se shromažďují a uchovávají výhradně pro interní použití správcem pro jeho vlastní účely. Správce může zařídit přenos osobních údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který opět použije osobní údaje výhradně pro interní účely správce.

Při registraci na webových stránkách správce se dále uloží IP adresa přiřazená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů a datum a čas registrace. Tyto údaje se uchovávají s ohledem na skutečnost, že se jedná o jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb; v případě nutnosti tyto údaje rovněž umožňují řešit porušování autorského práva a trestné činy, k jejichž spáchání došlo. Správce proto musí tyto údaje uchovávat jako ochranu. Tyto údaje nebudou nikdy předány třetím stranám, pokud neexistuje právní závazek tak učinit nebo toto předání neslouží pro účely trestního stíhání.

Registrace subjektu údajů, s dobrovolným poskytnutím osobních údajů, umožňuje správci nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které ze své povahy mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Kromě toho může registrace subjektu údajů sloužit k monitorování používání zveřejněného autorsky chráněného textu, ke kontrole odkazů a popisků autora a pro naše vlastní dokumentační účely. Registrované osoby si mohou nechat kompletně vymazat z databáze správce své osobní údaje poskytnuté při registraci.

Správce poskytne subjektu údajů kdykoli na vyžádání informace k osobním údajům uchovávaným v souvislosti s ním. Správce dále opraví nebo vymaže osobní údaje na základě vyžádání nebo oznámení subjektem údajů, pokud to není v rozporu s právním závazkem k uchovávání záznamů. Subjekt údajů může v této záležitosti kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v této politice ochrany osobních údajů nebo některého zaměstnance správce.

8 Rutinní výmaz a zablokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje týkající se subjektu údajů pouze po dobu vyžadovanou k dosažení účelu uvedeného uchovávání nebo v rozsahu stanoveném evropskými regulačními orgány nebo jiným zákonodárcem na základě zákonů nebo předpisů, jež se na správce vztahují.

Pokud již účel uchovávání přestal platit nebo vypršelo období uchovávání stanovené evropskými regulačními orgány nebo jiným příslušným zákonodárcem, dojde k zablokování nebo výmazu osobních údajů v rámci běžného postupu v souladu s právními ustanoveními.

9 Práva subjektu údajů

a) Právo na přístup

Subjekt údajů má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může od správce získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud chce subjekt údajů využít tohoto práva na přístup, může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého ze zaměstnanců správce.

b) Právo na informace

Každý jednotlivec, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může kdykoli bezplatně získat od správce informace k osobním údajům, které jsou o něm uchovávány, a kopii těchto informací. Evropské regulační orgány dále stanovily, že subjekt údajů má právo na následující informace:

 • účel zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje zveřejněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
 • je-li to možné, plánované období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria používaná ke stanovení tohoto období
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů vztahujících se k subjektu údajů nebo práva na omezení zpracování správcem nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
 • pokud nebyly osobní údaje získány od subjektu údajů: všechny dostupné informace ke zdroji údajů
 • • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů


Subjekt údajů má dále právo na informace, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud k tomu došlo, má subjekt údajů dále právo získat informace k vhodné ochraně týkající se uvedeného předání.

Pokud chce subjekt údajů využít toto právo na informace, může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého ze zaměstnanců správce.

c) Právo na opravu

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními úřady, že může požadovat, aby nesprávné osobní údaje, které se ho týkají, byly bez zbytečného odkladu opraveny. Subjekt údajů má dále právo, s přihlédnutím k účelům zpracování, požadovat, aby jeho neúplné osobní údaje byly doplněny, a to poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud chce subjekt údajů využít toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého ze zaměstnanců správce.

d) Právo na výmaz ('právo být zapomenut')

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného jednotlivce týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů a pokud není vyžadováno zpracování:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.


Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby došlo k výmazu osobních údajů uchovávaných společností TROX Austria GmbH, může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého ze zaměstnanců správce. Pověřenec společnosti TROX Austria GmbH pro ochranu osobních údajů nebo jiný zaměstnanec zařídí bez zbytečného odkladu provedení žádosti o výmaz.

Pokud společnost TROX Austria GmbH osobní údaje zveřejnila a naše společnost jako správce je povinna podle čl. 17 odst. 1 GDPR tyto osobní údaje vymazat, přijme společnost TROX Austria GmbH s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala další správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud není vyžadováno zpracování. Pověřenec společnosti TROX Austria GmbH pro zpracování osobních údajů nebo jiný zaměstnanec zařídí v jednotlivých případech nezbytné kroky.

e) Právo na omezení zpracování

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může požádat správce, aby omezil zpracování ve kterémkoli z těchto případů:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Pokud platí jeden z výše uvedených požadavků a subjekt údajů si přeje omezit zpracování osobních údajů uchovávaných společností TROX Austria GmbH, může kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého ze zaměstnanců správce. Pověřenec společnosti TROX Austria GmbH pro ochranu osobních údajů zařídí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému, je-li to technicky proveditelné, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Subjekt údajů může kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného společností TROX Austria GmbH nebo jiného zaměstnance a uplatnit své právo na přenositelnost údajů.

g) Právo vznést námitku

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může vznést kdykoli námitku, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To rovněž platí pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě takové námitky společnost TROX Austria GmbH osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost TROX Austria GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely tohoto typu marketingu. To platí rovněž pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti tomu, že společnost TROX Austria GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, nebude společnost TROX Austria GmbH již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány společností TROX Austria GmbH pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Subjekt údajů může přímo kontaktovat pověřence společnosti TROX Austria GmbH pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance a uplatnit právo vznést námitku. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními úřady, aby nebyl předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je rozhodnutí (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodování (1) nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede společnosti TROX Austria GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva ve vztahu k automatizovanému rozhodování, může kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého ze zaměstnanců správce.

i) Právo odvolat souhlas podle právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů

Každý jednotlivec, na kterého se vztahuje zpracování osobních údajů, má právo udělené evropskými regulačními orgány, že může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo některého zaměstnance správce.

j) Právo na odvolání

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich údajů porušujeme rakouské nebo evropské zákony na ochranu dat prosíme o kontaktování, abychom Vám mohli objasnit jakékoli otázky. Samozřejmě máte také právo podat stížnost rakouskému úřadu pro ochranu údajů k 25.5.2018, tedy orgánu dozoru v rámci EU.

10 Data protection provisions relating to the use of Google Analytics (with anonymisation function)

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely postupu pro podávání žádosti. K tomuto zpracování může také docházet pomocí elektronických prostředků. To platí zvlášť pro případ, kdy žadatel předá příslušné dokumenty k žádosti správci elektronicky, například e-mailem. Pokud správce uzavře se žadatelem pracovní smlouvu, předané údaje se uloží, v souladu s právními ustanoveními, pro účely pracovního poměru. Pokud správce pracovní smlouvu se žadatelem neuzavře, dokumenty k žádosti budou automaticky vymazány šest měsíců po oznámení zamítavého rozhodnutí, pokud výmaz není v rozporu s některými jinými oprávněnými zájmy správce. „Oprávněnými zájmy“ se v této souvislosti myslí například poskytnutí důkazního břemene při procesu podle německého obecného zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).


11 Ustanovení o ochraně osobních údajů ve vztahu k používání služby Google Analytics (s anonymizační funkcí)

Správce integroval do těchto webových stránek službu Google Analytics (s anonymizační funkcí). Google Analytics je služba pro webové analýzy. „Webovými analýzami“ se myslí shromažďování, sestavování a vyhodnocování údajů týkajících se chování návštěvníků webových stránek. Služba pro webové analýzy zaznamenává údaje, jako jsou webové stránky, ze kterých přišel subjekt údajů na dané webové stránky (známé jako „odkazující server“), a informace, které jednotlivé stránky na daném webu navštívil, jak často a jak dlouho byla konkrétní stránka prohlížena. Webové analýzy se převážně používají k optimalizaci webů a pro analýzu nákladů a výnosů on-line reklamy.

Společností provozující službu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce používá pro webové analýzy pomocí služby Google Analytics rozšíření „_gat._anonymizeIp“. Toto rozšíření zkrátí a anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů, pokud k přístupu na naše webové stránky došlo z členského státu Evropské unie nebo jiné země, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem služby Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich stránek. Společnost Google využívá získané údaje a informace pro účely, k nimž patří vyhodnocování využití našich webových stránek, vytváření on-line zpráv pro nás, které ilustrují aktivity na našich webových stránkách, a poskytování dalších služeb týkajících se využívání našich webových stránek.

Služba Google Analytics nastaví v IT systémech subjektu údajů soubor cookie. Soubory cookie byly definovány výše. Díky nastavení souboru cookie může společnost Google analyzovat využívání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyhledána některá stránka z tohoto webu, který provozuje správce a do něhož je integrována služba Google Analytics, webový prohlížeč v IT systému subjektu údajů je automaticky vyzván komponentou Google Analytics, aby předal údaje společnosti Google pro účely on-line analýz. Během tohoto technického procesu získává společnost Google osobní údaje, jako je IP adresa subjektu údajů, díky které může společnost Google vysledovat původ návštěvníka a jeho kliky a na základě toho vypočítat provizi.

Soubor cookie uchovává osobní informace, jako je čas přístupu, místo, z něhož k přístupu došlo, a počet návštěv našich webových stránek daným subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto údaje, včetně IP adresy internetového připojení použitého subjektem údajů, předány do společnosti Google ve Spojených státech. Tyto osobní údaje jsou uchovávány společností Google ve Spojených státech. Za některých okolností může společnost Google předat tyto osobní údaje shromážděné pomocí technického procesu třetím stranám.

Jak bylo popsáno výše, subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí příslušného nastavení v používaném webovém prohlížeči a trvale tím zamítnout nastavování souborů cookie. Provedením tohoto nastavení ve webovém prohlížeči rovněž zabráníte společnosti Google v nastavení souboru cookie v IT systému subjektu údajů. Dále můžete kdykoli smazat soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, pomocí webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics, které se vztahují k používání těchto webových stránek, a proti zpracování těchto údajů společností Google a zabránit takovému shromažďování a zpracování. Aby tak mohl subjekt údajů učinit, musí si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče pomocí JavaScriptu informuje službu Google Analytics, že do služby Google Analytics nesmějí být předány žádné údaje ani informace týkající se návštěv webových stránek. Instalace tohoto doplňku prohlížeče je klasifikována společností Google jako námitka. Pokud dojde později k vymazání, formátování nebo reinstalaci IT systému subjektu údajů, musí subjekt údajů doplněk prohlížeče znovu nainstalovat, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud subjekt údajů nebo jiná osoba pod jeho vedením odinstalují nebo deaktivují tento doplněk prohlížeče, je možné jej znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Více informací a aktuální politiku ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na https://policies.google.com/privacy/ a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Více informací o službě Google Analytics najdete na https://www.google.com/analytics/.

12 Ustanovení o ochraně osobních údajů ve vztahu k používání služby Google AdWords

Správce integroval do svých webových stránek službu Google AdWords. Google AdWords je on-line reklamní služba, která inzerentům umožňuje umísťovat reklamy do výsledků hledání ve vyhledávači Google i do reklamní sítě společnosti Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentům předem definovat klíčová slova, která poté slouží k zobrazení reklamy ve výsledcích hledání vyhledávače Google, pokud uživatel použije vyhledávač k získání výsledku hledání, jenž je relevantní pro dané klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou pomocí automatizovaného algoritmu a dodržování předem definovaných klíčových slov k webovým stránkám přiřazovány reklamy, které se zabývají relevantními tématy.

Společností provozující služby Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je inzerovat naše webové stránky zobrazováním reklam, které jsou zajímavé, na webových stránkách jiných společností a ve výsledcích vyhledávání vrácených vyhledávačem a zobrazovat reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, vyhledávač Google umístí do IT systému subjektu údajů soubor „conversion cookie“. Soubory cookie byly definovány výše. Soubor conversion cookie ztratí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pokud platnost souboru conversion cookie nevypršela, používá se tento soubor ke sledování, zda byly na našich webových stránkách vyhledány některé webové stránky, jako košík v on-line nákupním systému. My i společnost Google můžeme využít soubor conversion cookie ke sledování, zda subjekt údajů, který přišel na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, generoval prodej, tj. zda dokončil nebo zrušil nákup.

Údaje a informace shromážděné prostřednictvím používání souboru conversion cookie využívá společnost Google k vytvoření návštěvnických statistik pro naše webové stránky. Tyto návštěvnické statistiky naopak slouží ke stanovení celkového počtu uživatelů, kteří se k nám přesunuli prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Ani naše společnost, ani jiní inzerující zákazníci služby Google AdWords nezískávají od společnosti Google informace, s jejichž pomocí by bylo možné subjekt údajů identifikovat.

Soubor conversion cookie uchovává osobní informace, například webové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, například IP adresa internetového připojení použitá subjektem údajů, předány do společnosti Google ve Spojených státech. Tyto osobní údaje jsou uchovávány společností Google ve Spojených státech. Za některých okolností může společnost Google předat tyto osobní údaje shromážděné pomocí technického procesu třetím stranám.

Jak bylo popsáno výše, subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí příslušného nastavení v používaném webovém prohlížeči a trvale tím zamítnout nastavování souborů cookie. Toto nastavení ve webovém prohlížeči rovněž zabrání společnosti Google v nastavení souboru conversion cookie v IT systému subjektu údajů. Dále lze kdykoli pomocí webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů vymazat soubor cookie, který již byl nastaven službou Google AdWords.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti reklamě od společnosti Google, která se vztahuje k jeho zájmům. Za tímto účelem musí subjekt údajů přejít z každého používaného webového prohlížeče na odkaz https://adssettings.google.com/ a provést tam příslušná nastavení.

Více informací a platnou politiku společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů najdete na https://policies.google.com/privacy/.

13 Zásuvné moduly sociálních médií

Několik stránek na webu společnosti TROX Austria obsahuje zásuvné moduly pro sociální média Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ a YouTube a také odkazy na tyto sociální sítě. Zásuvné moduly a odkazy pro sociální média lze identifikovat podle ikon příslušných sítí.

Pokud pomocí zásuvného modulu nebo odkazu vyvoláte sociální síť, vytvoří se přímé spojení se serverem poskytovatele daného sociálního média. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ a YouTube zaznamenávají příslušnou internetovou stránku, ze které došlo k přístupu k jejich službám. Pokud je uživatel webových stránek společnosti TROX zaregistrován u jednoho z těchto poskytovatelů a v danou chvíli je přihlášen, může být vyvolání internetových stránek přiřazeno k jeho uživatelskému účtu.

Poskytovatelé sociálních médií Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ a YouTube neposkytují žádné informace o tom, které konkrétní informace se během používání jejich zásuvných modulů zaznamenávají. Společnost TROX proto nemá žádné informace o obsahu, rozsahu nebo využití údajů získávaných sítěmi Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ a YouTube

a) Zásuvné moduly pro Facebook (tlačítko „To se mi líbí“ a „Sdílet“)

Na našich stránkách jsme integrovali zásuvné moduly sociální sítě Facebook, provozované společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly pro Facebook na našich stránkách rozpoznáte podle loga Facebook nebo tlačítka „To se mi líbí“. Přehled zásuvných modulů pro Facebook najdete pod následujícím odkazem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při každé návštěvě našeho webu a jeho stránek vytvoří tento zásuvný modul přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. V důsledku toho obdrží společnost Facebook informaci, že jste pomocí svého zásuvného modulu navštívili naše webové stránky. Pokud však kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ sítě Facebook, zatímco jste přihlášeni ke svému účtu sítě Facebook, můžete propojit obsah našeho webu a jeho stránek se svým profilem sítě Facebook. V důsledku toho bude společnost Facebook schopna přiřadit návštěvu našeho webu a jeho stránek k vašemu uživatelskému účtu sítě Facebook. Musíme zdůraznit, že my jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné informace o předaných údajích a jejich využití společností Facebook. Podrobnější informace najdete na Facebooku v části o zásadách používání dat na: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook byla schopna přiřadit vaši návštěvu našeho webu a jeho stránek k vašemu uživatelskému účtu sítě Facebook, odhlaste se ze svého účtu Facebook, když budete na našich webových stránkách.

Používání zásuvného modulu Facebook vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl co nejviditelnější v sociálních médiích.

b) Zásuvný modul LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce sítě LinkedIn, vytvoří se připojení k serverům společnosti LinkedIn. Společnost LinkedIn je upozorněna, že jste navštívili naše webové stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ sítě LinkedIn a jste v tu chvíli přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, společnost LinkedIn bude schopna přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že jako provozovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předávaných údajů a jejich využití společností LinkedIn.

Používání zásuvného modulu LinkedIn vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl co nejviditelnější v sociálních médiích.

Bližší informace na toto téma najdete v zásadách ochrany soukromí sítě LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

c) YouTube

Naše webové stránky používají zásuvné moduly platformy YouTube, kterou provozuje společnost Google. Provozovatelem webových stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte stránku na našem webu, do které byl integrován zásuvný modul YouTube, vytvoří se připojení k serverům platformy YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován o tom, které naše stránky jste navštívili.

Společnost YouTube bude dále schopna umístit ve vašem zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie bude společnost YouTube schopna získat informace o návštěvníkovi našich webových stránek. Tyto informace se mimo jiné použijí ke generování statistik k videím s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o spáchání podvodů. Tyto soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nevymažete.

Pokud budete při návštěvě našich stránek přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube přímo přiřadit vaše návyky při surfování k vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit tím, že se odhlásíte z účtu YouTube.

Používání platformy YouTube vychází z našeho zájmu prezentovat on-line obsah přitažlivým způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se jedná o oprávněný zájem. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.

Více informací o tom, jak společnost YouTube nakládá s údaji o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů platformy YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Bližší informace na toto téma najdete v politice ochrany osobních údajů poskytovatelů sociálních médií.

Politiku ochrany osobních údajů sociálních sítí používaných společností TROX najdete na následujících odkazech:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Xing

Google+
Youtube

Uživatelé, kteří nechtějí povolit poskytovatelům sociálních médií, aby shromažďovali osobní údaje na internetových stránkách společnosti TROX Austria GmbH, mohou ve svém prohlížeči deaktivovat zásuvné moduly. Aby se zabránilo vytvoření připojení ke stávajícím uživatelským účtům, musí se uživatelé před návštěvou webu společnosti TROX odhlásit.

14 Newsletter

Uživatel má možnost přihlásit se k odběru newsletteru společnosti TROX Austria GmbH. Uživatel má právo a možnost odběr newsletteru kdykoli zrušit. K tomu stačí pouze zaslat e-mail na  trox@trox.at. Dále je možné zrušit odběr newsletteru pomocí odkazu pro zrušení odběru.

Sledování newsletteru: Pokud uživatel dříve dal svůj výslovný souhlas, používá se sledování newsletteru (rovněž nazývané webové signály nebo sledovací pixely). Při doručování newsletteru může externí server zaznamenat některé údaje příjemce, například čas vyžádání, IP adresu nebo informace o použitém poštovním programu (klientovi). Jméno obrazového souboru je upraveno pro každého příjemce e-mailu připojením jedinečného ID. Odesilatel pošty si pamatuje, která e-mailová adresa patří ke kterému ID, a může proto při vyžádání obrázku určit, který příjemce newsletteru e-mail otevřel.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Zdieľať stránku

Odporučiť túto stránku

Odporučiť túto stránku zaslaním odkazu emailom.

Polia označené (*) sú povinné.

Zdieľať stránku

Ďakujeme za doporučenie!

Vaše odporúčanie bolo odoslané a zakrátko by malo býť doručené.


Kontakt

Sme tu pre vás

Uveďte prosím vašu správu a druh otázky
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Polia označené (*) sú povinné.

Kontakt

Ďakujeme vám za správu!

Vaša správa je odoslaná a čoskoro bude spracovaná.
Naše servisné oddelenie sa s vami čo najrýchlejšie spojí Pre obecné informácie o výrobkoch alebo službách môžete tiež zavolať:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Sme tu pre vás

Uveďte prosím vašu správu a druh otázky
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Príloha (max. 10MB)

Polia označené (*) sú povinné.

Kontakt

Ďakujeme vám za správu!

Vaša správa je odoslaná a čoskoro bude spracovaná.
Naše servisné oddelenie sa s vami čo najrýchlejšie spojí Pre obecné informácie o výrobkoch alebo službách môžete tiež zavolať:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870